تبلیغات
ـــــــــــــــThis is a modern fairytale ــــــــــــ - ای دل بازهم برای تو می نویسم

ـــــــــــــــThis is a modern fairytale ــــــــــــ

رقص قلم بی ریا ترین کلام عشق...

ای دل بازهم برای تو می نویسم

ای دل بازهم برای تومی نویسم

برای توكه با تو بودنم تنها دلیل بودن است

برای تو كه بی توام در زندگی قراری نیست

برای تو كه با تپشت می تپم وبا نفست نفس می كشم

برای تو كه درقصر دلم برتخت نشسته ای

آری برای تو

بنشین وحكومت كن كه محكم جایی داری

وهر روز هنگام شفق برلب ایوان بیا

و رقص دخترك خیال رادرباغ گل قصرت نظاره گر باش وببین كه این دخترك باگیسوان بلند

و چشمان دلفریب چگونه تو را می لرزاند

ببین با آن ترانه مست كننده اش چگونه تو را مست می كند

و آنگاه كه تو دوان دوان به سویش می شتابی تااو را درآغوش كشی

ولبانش را چون غنچه ای برچینی اوسیمرغ افسانه هامی گردد

وآرام وسبك پرمیزند وازدستت می گریزد

می رود تا باغی دیگربیاید

ودرآن نغمه سرایی كند

وآنگاه تو بی جان برروی گلهای سپید وقرمزمی افتی

خسته ترازخسته ترینها

به هرسومی نگری چشمان اورامی بینی

به هرآوایی گوش می دهی صدای اورامی شنوی

خدایـا مراچه شده؟؟!!

هرروز در شفق به آن امید كه اوراببینی

برلب ایوان می آیی و دوباره نیمه شب به سرای تنهایی خود بازمی گردی

دیگر رقص گلها هم تورانمی خنداند

دیگر نگاه عاشق شاپركان هم درتولرزش ایجادنمی كند

تنهایك نگاه!

یك صدا!

وآنگاه كه غمگین و افسرده دربسترآرمیده ای

ونمی خواهی چشم به دنیای اطراف بگشایی نغمه ای آشكارتورابیدارمی كند

دیگروقت نشستن نیست

برخیزو برو

آری اوآمده اودوباره بازگشته

برمی خیزی ودوان به سوی ایـوان می روی اورا می بینی

چون روز اول زیباودلفریب ونغمه خوان

این باراوست كه به نظاره جسم بی جان توایستاده

اوست كه برق مرواریدچشمانت رامی بیند و می لرزد و توان پریدن ندارد

آنقدرنگاهش كن تا جذبت شود وبه سویت بیاید

وبعد....دخترك زیبا

دوان دوان ازپله های قصربالامی آمد

در حالیكه خرمن گیسوانش با آهنگ تپش قلبش برروی شانه هایش به رقص آمده بودند

چشمان دلفـریبش بـامـرواریــد اشكش همچون گوهری مـی درخشــیـد

و من آرام به كـناری ایستاده و او رانظاره می كردم

دیگرتاب نیاوردم

دویدم واورا درآغـوش كـشـیـدم

وفرودآمدنش رادرفـرودگاه دلـم تبریك گفتم.

عکس[ شنبه 20 اسفند 1390 ] [ 12:18 ق.ظ ] [ nazanin ] [ نظرات() ]